محمدرضا خسروابادی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
محمدرضا خسروابادی
بنیان‌گذار فکرینو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم رفع چالش گروهی در بستر جمع سپاری