محمدرضا آقازاده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/2
محمدرضا آقازاده
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم ارائه دهنده دانش انجام امور (پیش نیاز، ...