محمدحسین قربانی ساوجی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
محمدحسین قربانی ساوجی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
1397/3/7
کارمند - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
مشاوره و آموزش و خدمات کارآفرینی از ایجاد تا توسعه ...
ارائه دهنده محصول و خدمات در بستر وب