محمدباقر منهاج

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
محمدباقر منهاج
بنیان‌گذار سما کنترل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   3
سامانه کنترل هوشمند آبیاری
سامانه کنترل و مانیتورینگ هوشمند و کنترل از راه ...
سیستم هوشمند مدیریت مدارس