محسن رکنی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/14
محسن رکنی
بنیان‌گذار مرکوری
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
اپلیکیشن پیشنهاد بیمه بدنه بر اساس مشخصات خودرو