محسن حاتمی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/7/1
محسن حاتمی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل