محدثه پورابراهیمی ماسوله

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
محدثه پورابراهیمی ماسوله
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی