مجید صالحیان

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
مجید صالحیان
بنیان‌گذار آپ کوک
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم سنجش تجربه مشتری