مجتبی گل محمدی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
مجتبی گل محمدی
بنیان‌گذار سبز آلو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم فروش آنلاین میوه و سبزیجات