مجتبی اکبری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
مجتبی اکبری
سمت رییس هییت مدیره
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   4
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - رییس هییت مدیره
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدرعامل
کارمند - مدیرعامل