فرهاد دهقان

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
فرهاد دهقان
بنیان‌گذار بیگ والت
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم تولید و طراحی ابزارهای توسعه کسب و کار ...