عمید واثقی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/14
عمید واثقی
بنیان‌گذار دنوپی
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
ابزارپرداخت، دریافت و انتقال پول بین افراد با ...