علی پارسا

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
علی پارسا
بنیان‌گذار پاساژ
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پاساژ الکترونیکی