علی طهرانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
علی طهرانی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
بستر ارتباط صنعت گران و تولید کنندگان صنایع غذایی