علی صلواتی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
علی صلواتی
بنیان‌گذار زیست بنیان
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
شتابدهنده تخصصی