علی سالاری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
علی سالاری
سمت رئیس هیئت مدیره
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - رئیس هیئت مدیره
کارمند - مدیرعامل