علی رسولی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
علی رسولی
بنیان‌گذار پانوتک
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم ساخت پانسمان آنتی باکتریال با استفاده از ...