علی خسروی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
علی خسروی
بنیان‌گذار سهام یاب
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
شبکه اجتماعی و اطلاع رسانی بورس ایران