علی حاجیلویی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/12/11
علی حاجیلویی
بنیان‌گذار مجیکاردیو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم تحلیل هوشمند نوارقلب با استفاده از هوش ...