علیرضا کریمی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
علیرضا کریمی
بنیان‌گذار فنولوژی
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
رسانه تخصصی هوش مصنوعی و اینترنت اشیا