علیرضا محیط

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/3/1
علیرضا محیط
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم واسط و رابط خریدار و فروشنده و تضمین کننده ...