علیرضا فتحی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/14
علیرضا فتحی
بنیان‌گذار ژتون
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
اپلیکیشن مدیریت صندوق های قرض الحسنه
اپلیکیشن مدیریت ساختمان