علیرضا حاجی تبار

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
علیرضا حاجی تبار
بنیان‌گذار ست پلت
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
سامانه هوشمند پایش زمین های کشاورزی
پلتفرم پایش مستمر زمین های کشاورزی و مزارع با ...