عرفان مرادیان

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/14
عرفان مرادیان
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
کیف پول الکترونیکی بر پایه شبکه اجتماعی