عرفان طاهرخانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/4/3
عرفان طاهرخانی
بنیان‌گذار لینکپ
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
‌سامانه ارائه دهنده مجموعه راهکارهای یکپارچه بر ...