عارف اکبری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
عارف اکبری
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   3
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   3
پلتفرم انتخاب برنده مسابقات اینستاگرامی
پلتفرم مدیریت فروش اینستاگرامی
طراحی و توسعه محصولات دیجیتال