عابد جعفری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
عابد جعفری
بنیان‌گذار سرآمد
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
شتابدهنده عمومی