صابر سید علی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/6/29
صابر سید علی
بنیان‌گذار ترابرنت
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم ارائه خدمات حمل و نقل داخلی و بین المللی