شکیبا پورمند

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/13
شکیبا پورمند
سمت مدیر محتوا
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیر محتوا