شاهین شاهمیر

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
شاهین شاهمیر
سمت مدیر عامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیر عامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
درگاه تجمیع خدمات خودرو