سینا حامی زاده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
سینا حامی زاده
بنیان‌گذار ماهی فروش
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
فروشگاه آنلاین انواع ماهی و میگو