سینا حاجی کاظمی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
سینا حاجی کاظمی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
بهینه سازی اجرایی آرماتورهای ساختمان بتنی