سید پژمان امین مدنی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
سید پژمان امین مدنی
بنیان‌گذار پرابلم
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم نوآوری باز