سید مصطفی مصطفوی کاشانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/13
سید مصطفی مصطفوی کاشانی
سمت عضو کمیته سرمایه گذاری
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - عضو کمیته سرمایه گذاری