سید محمد محمدی امرئی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
سید محمد محمدی امرئی
بنیان‌گذار بینج بار
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه فروش مستقیم برنج توسط کشاورزان