سید حمید فتاحی معصوم

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/2
سید حمید فتاحی معصوم
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه آموزش مهارت‌های طلبگی