سیدمهدی خلیق رضوی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/9/16
سیدمهدی خلیق رضوی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل