سیدمهدی خلیق رضوی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/3/1
سیدمهدی خلیق رضوی
سمت مدیر عامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیر عامل