سیاوش درفشی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
سیاوش درفشی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل