سپهر صفری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/4/3
سپهر صفری
بنیان‌گذار دنگی پال
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پیام رسان مالی در زمینه پرداخت های گروهی و انتقال ...