سهیل موسوی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/29
سهیل موسوی
سمت مدیر پشتیبانی
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیر پشتیبانی
1399/4/1