سهیل موسوی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/2/27
سهیل موسوی
سمت مدیر پشتیبانی
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیر پشتیبانی
1399/4/1