سما تفت محمد

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
سما تفت محمد
بنیان‌گذار کافه زعفران
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
فروشگاه اینترنتی زعفران، زرشک و خشکبار