سمانه میرشافی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
سمانه میرشافی
سمت طراح رابط و تجربه کاربری
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - طراح رابط و تجربه کاربری