سعید محمدی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
سعید محمدی
بنیان‌گذار پک
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه تولید سرپیچ لامپ و اپلیکیشن کنترل هوشمند ...