سعید سیری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
سعید سیری
بنیان‌گذار وت پارس
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم انتشار آخرین اخبار و مقالات حوزه سلامت و ...