سعید تاجیک

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
سعید تاجیک
سمت رییس هییت مدیره
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - رییس هییت مدیره
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
فروشگاه آنلاین لوازم و تجهیزات کشاورزی