سعید برق تیاری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
سعید برق تیاری
بنیان‌گذار پیکسام
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم آنلاین خرید و فروش عکسهای رویدادهای فناوران ...