سجاد کوچک نیا

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
سجاد کوچک نیا
سمت مدیرعامل
آدرس ایمیل :
sajjad.sk68@gmail.com
وبسایت:
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
مشاور - شورای علمی
1399/8/1
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
طراحی و مدیریت خدمات سفر در مقصد