سجاد صبری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
سجاد صبری
بنیان‌گذار تلینا
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه ارائه دهنده سرویس های مبتنی بر ارزش افزوده