سجاد بهجتی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/10/28
سجاد بهجتی
سمت منتور استراتژی محتوا
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - منتور استراتژی محتوا