رضا گلشن

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
رضا گلشن
بنیان‌گذار سرآمد
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
شتابدهنده عمومی